Ogłoszenia

Rekolekcje

Uczniowie , którzy uczestniczą w rekolekcjach, przychodzą do szkoły na 8.30 i pod opieką wyznaczonych nauczycieli idą do OSiRu – harmonogram wyjść na rekolekcje

Uczniowie, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach mają lekcje zgodnie z zamieszczonym planem lekcji –Plan lekcji

Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Szanowni Państwo!

1 kwietnia rozpoczyna się (rozpoczął się) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Informacje, które pracownicy polskiej statystyki publicznej zbiorą od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki temu lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Wszechstronna i rzetelna wiedza na temat naszego kraju i jego mieszkańców to nasze wspólne dobro, a także ogromny kapitał na dziś i na jutro.

Podstawową i obowiązkową formą w tegorocznym spisie ludności jest SAMOSPIS INTERNETOWY.
Dodatkowo z uwagi na sytuację epidemiczną jest to najbezpieczniejsza forma, a także najwygodniejsza forma wypełnienia swojego obowiązku.

Formularz spisowy dostępny jest od 1 kwietnia na stronie SPIS.GOV.PL.

Dla osób, które same nie będą mogły dopełnić obowiązku samospisu, w tutejszym Urzędzie Gminy (Miasta) przygotowane zostało stanowisko do samospisu.

Jeżeli nie spiszą się Państwo internetowo, a skontaktuje się z Państwem rachmistrz spisowy, będą musieli Państwo udzielić mu odpowiedzi.

Nasz udział w spisie jest nie tylko prawnym obowiązkiem ale również powinnością obywatelską, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny!

Energia Młodych Innowatorów

Chcąc zapewnić wsparcie dla autorów kreatywnych pomysłów, Politechnika Łódzka wspólnie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego stworzyła potral Energia Młodych Innowatorów (www.dialog.p.lodz.pl) – kompendium wiedzy z zakresu przedsiębiorczości. Znajdują się tam e-learningowe szkolenia prowadzone przez ekspertów w 10 ścieżkach tematycznych, uwzględniające aspekty prowadzenia własnego biznesu. Każdy uczeń po jego zakończeniu uzyskuje certyfikat.

www.dialog.p.lodz.pl

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
„WRÓG NIGDY NIE ŚPI – NIE DLA
NARKOTYKÓW I DOPALACZY!

 1. Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu
  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Skierniewicach, Urząd Miasta
  Skierniewice, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skierniewicach, Komenda
  Miejska Policji w Skierniewicach, Kinoteatr ?Polonez?
 2. Cel konkursu:
  Podejmowanie działań w ramach profilaktyki, przeciwdziałania i podnoszenia świadomości
  młodzieży na temat negatywnych konsekwencji wynikających z używania środków
  psychoaktywnych, w szczególności narkotyków i  dopalaczy.
 3. Uczestnicy
  Konkurs adresowany jest do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej i ponadpodstawowych
  na terenie miasta Skierniewice.
 4. Prace konkursowe
  Warunkiem przystąpienia jest przygotowanie plakatu związanego z tematem konkursu.
  Plakat powinien zawierać hasło promujące temat konkursu oraz propozycję graficzną.
  Uczestnicy przygotują plakat wykonany dowolną techniką format A 2.
  Autor projektu sam decyduje o treści umieszczonej na plakacie.
  Do konkursu zakwalifikowane zostaną prace własnego autorstwa uczestników.
  Każdy plakat (podpisany na odwrocie) dostarczyć należy z formularzem zgłoszeniowym.
 5. Ocena prac
  Prace konkursowe ocenią członkowie komisji konkursowej wg następujących kryteriów:
  zawartość merytoryczną, kreatywność, oryginalność i pomysłowość, walory artystyczne
  i estetyczne.
 6. Uwagi końcowe
  Organizator zapewnia nagrody i dyplomy.
  Nagrody przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
  Nagrodzone plakaty wezmą udział w wystawie w TPD ul. Rybickiego 6. Organizator
  zastrzega sobie prawo do zmiany nagród na równorzędne lub do zmiany podziału nagród
  w związku z ustaleniami podjętymi w czasie obrad komisji konkursowej. Organizator nie
  przewiduje zwrotu prac konkursowych.
  UWAGA !
  Prace należy dostarczyć do pedagoga szkolnego Beaty Gradowskiej
  p.110 lub do sekretariatu szkoły do dnia 29.10.2020 r.

JOKER w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

joker
JOKER

Co to jest JOKER?

JOKER jest nagrodą za regularne uczęszczanie uczniów do szkoły. Dostanie ją uczeń, który w miesiącu ma 100 % frekwencji. Będzie to karta z wizerunkiem JOKERA. Wzór karty jest dołączony do Regulaminu.

Jak działa JOKER?

JOKER daje prawo do zrezygnowania z oceny. Osoba, która zasłuży na otrzymanie JOKERA, będzie mogła wykorzystać go wówczas, gdy zostanie wytypowana do odpowiedzi, zastanie niezapowiedzianą pracę pisemną, czy też nie odrobi pracy domowej. JOKER działa w wybranym przez ucznia dniu. Może być zrealizowany do końca roku szkolnego, w którym się go otrzymało.

REGULAMIN

 1. JOKER przyznawany jest za każdy miesiąc, w którym uczeń uzyskał 100% frekwencji.
 1. Uczeń może zdobyć JOKERA, gdy był nieobecny na niektórych zajęciach. Absencja nie jest liczona, gdy uczeń:
 • bierze udział w zawodach, konkursach, akcjach społecznych itp.,
  na terenie szkoły i poza szkołą;
 • reprezentuje szkołę na uroczystościach poza placówką;
 • uczestniczy w wycieczkach, rajdach itp. organizowanych przez ZSZ Nr 1;
 • nie uczęszcza na lekcje wf – jest zwolniony z wf;
 • nie uczęszcza na lekcje religii;

Inne nieobecności nawet usprawiedliwione uniemożliwiają otrzymanie JOKERA.

 1. JOKER zwalnia ucznia z :
 • niezapowiedzianych kartkówek, prac pisemnych;
 • odpowiedzi ustnej;
 • rozliczenia z odrobienia pracy domowej, braku materiałów niezbędnych na lekcji (książki, zeszyty, przybory, strój na wf).
 1. JOKER nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, z prac realizowanych w ramach projektów oraz z prac długoterminowych, których zakończenie zostało ściśle określone. Uczeń nie może wykorzystać JOKERA również, gdy zobowiązany jest przeprowadzić prezentację dla klasy, ma wygłosić referat, itp., a termin został wcześniej precyzyjnie ustalony.
 1. Uczeń, który spełni warunki, by otrzymać JOKERA, informuje o tym swojego wychowawcę. Wychowawca, podsumowując co miesiąc frekwencję klasy, zgłasza uczniów ze 100% frekwencją do pedagoga szkolnego.
  Pedagog wystawia uczniowi kartę JOKERA i monitoruje wykorzystanie jej.
 1. JOKER jest imienny ? zawiera imię i nazwisko ucznia, klasę oraz oznaczenie miesiąca, za który został przyznany. Każdy JOKER opatrzony jest oryginalną pieczątką szkoły i parafką pedagoga.
  JOKER jest drukiem ścisłego rozliczenia, a nauczyciele kwitują otrzymane JOKERY.
 1. Uczeń może wykorzystać JOKERA tylko w jednym dniu, wybranym przez siebie.
 1. JOKER może być użyty tylko raz.
 1. JOKER może być zrealizowany do końca roku szkolnego, bez względu
  na to, w którym miesiącu został przyznany.

Skip to content