Informacja dla kandydatów do klas pierwszych po szkole podstawowej

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach

Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej

adres strony logowania: lodzkie.edu.com.pl

W roku szkolnym 2021/2022 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Technikum na podbudowie szkoły podstawowej

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik  reklamy
 • technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kandydaci do szkoły spoza systemu (spoza województwa łódzkiego) zgłaszają swoją deklarację pod adresem:

lodzkie.edu.com.pl

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do klas I w roku szkolnym 2021/2022

 • 3 aktualne fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o ilości punktów otrzymanych na egzaminie kończącym szkołę podstawową
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w zawodzie, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).

HARMONOGRAM REKRUTACJI

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych
  od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.  do godz. 15:00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
  od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.  do godz. 15:00.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  22 lipca 2021 r.
 4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie 
  od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r.
 5. Potwierdzenie  woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  od 23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 
  2 sierpnia 2021 r. do godz 14:00.
Skip to content