Informacja dla kandydatów do klas pierwszych po szkole podstawowej

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach

 

Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej

adres strony logowania: lodzkie.edu.com.pl

 

Na rok szkolny 2020/2021 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

Technikum na podbudowie szkoły podstawowej

 • technik budownictwa
 • technik architektury krajobrazu
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik  reklamy
 • technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia na podbudowie szkoły podstawowej

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Kandydaci do szkoły spoza systemu (spoza województwa łódzkiego) zgłaszają swoją deklarację pod adresem:

lodzkie.edu.com.pl

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do klas I w roku szkolnym 2020/2021

 • 3 aktualne fotografie
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o ilości punktów otrzymanych na egzaminie kończącym szkołę podstawową
 • Zaświadczenie o przydatności do zawodu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od 15 CZERWCA 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  godz. 15:00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru)  o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.  godz. 15:00.
 3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje – od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. godz 15:00
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2020 r. godz 12:00
 5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły – od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 13 sierpnia 2020  do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  – 19 sierpnia 2020 r. do godz 14:00.