JOKER w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

joker
JOKER

Co to jest JOKER?

JOKER jest nagrodą za regularne uczęszczanie uczniów do szkoły. Dostanie ją uczeń, który w miesiącu ma 100 % frekwencji. Będzie to karta z wizerunkiem JOKERA. Wzór karty jest dołączony do Regulaminu.

Jak działa JOKER?

JOKER daje prawo do zrezygnowania z oceny. Osoba, która zasłuży na otrzymanie JOKERA, będzie mogła wykorzystać go wówczas, gdy zostanie wytypowana do odpowiedzi, zastanie niezapowiedzianą pracę pisemną, czy też nie odrobi pracy domowej. JOKER działa w wybranym przez ucznia dniu. Może być zrealizowany do końca roku szkolnego, w którym się go otrzymało.

REGULAMIN

 1. JOKER przyznawany jest za każdy miesiąc, w którym uczeń uzyskał 100% frekwencji.
 1. Uczeń może zdobyć JOKERA, gdy był nieobecny na niektórych zajęciach. Absencja nie jest liczona, gdy uczeń:
 • bierze udział w zawodach, konkursach, akcjach społecznych itp.,
  na terenie szkoły i poza szkołą;
 • reprezentuje szkołę na uroczystościach poza placówką;
 • uczestniczy w wycieczkach, rajdach itp. organizowanych przez ZSZ Nr 1;
 • nie uczęszcza na lekcje wf – jest zwolniony z wf;
 • nie uczęszcza na lekcje religii;

Inne nieobecności nawet usprawiedliwione uniemożliwiają otrzymanie JOKERA.

 1. JOKER zwalnia ucznia z :
 • niezapowiedzianych kartkówek, prac pisemnych;
 • odpowiedzi ustnej;
 • rozliczenia z odrobienia pracy domowej, braku materiałów niezbędnych na lekcji (książki, zeszyty, przybory, strój na wf).
 1. JOKER nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, z prac realizowanych w ramach projektów oraz z prac długoterminowych, których zakończenie zostało ściśle określone. Uczeń nie może wykorzystać JOKERA również, gdy zobowiązany jest przeprowadzić prezentację dla klasy, ma wygłosić referat, itp., a termin został wcześniej precyzyjnie ustalony.
 1. Uczeń, który spełni warunki, by otrzymać JOKERA, informuje o tym swojego wychowawcę. Wychowawca, podsumowując co miesiąc frekwencję klasy, zgłasza uczniów ze 100% frekwencją do pedagoga szkolnego.
  Pedagog wystawia uczniowi kartę JOKERA i monitoruje wykorzystanie jej.
 1. JOKER jest imienny ? zawiera imię i nazwisko ucznia, klasę oraz oznaczenie miesiąca, za który został przyznany. Każdy JOKER opatrzony jest oryginalną pieczątką szkoły i parafką pedagoga.
  JOKER jest drukiem ścisłego rozliczenia, a nauczyciele kwitują otrzymane JOKERY.
 1. Uczeń może wykorzystać JOKERA tylko w jednym dniu, wybranym przez siebie.
 1. JOKER może być użyty tylko raz.
 1. JOKER może być zrealizowany do końca roku szkolnego, bez względu
  na to, w którym miesiącu został przyznany.

Skip to content