Stypendium szkolne 2014/2015

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do 15 września. Zainteresowani składają wnioski w pokoju pedagoga szkolnego.

Uwaga!

W przypadku uczniów mieszkających poza granicami miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie szkoły i w pokoju pedagoga szkolnego.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 456,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wnioski powinny być kompletne, tj. udokumentowane powinny być dochody wszystkich pełnoletnich osób wykazanych w gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku (w sierpniu).

Więcej informacji znajduje się w załączonym regulaminie udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Skierniewice.

Regulamin stypendia i zasiłki szkolne – Pobierz

Skip to content