Stypendium szkolne 2018/2019

Stypendium szkolne 2018

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
tj. 528,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do dnia 14 września.

Druki wniosków znajdują się u pedagoga szkolnego w pokoju 110 i w sekretariacie szkoły (dotyczy uczniów mieszkających w Skierniewicach).

Uwaga!
W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Nabór wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego trwa w trakcie całego roku szkolnego.

Więcej informacji u pedagoga szkolnego.