Stypendium szkolne 2022/2023

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.

 
Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice: uczniom szkół publicznych, niepublicznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga!
W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

 

 

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne w roku szkolnym 2022/2023 nie może być większa niż kwota 600,00 netto na osobę w rodzinie ucznia; Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Druki wniosków znajdują się u pedagoga  szkolnego p.110.

Wniosek o stypendium szkolnego należy złożyć do 15 września 2022 r. u pedagoga szkolnego lub w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Skierniewice (pokój nr 201).

 

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym, niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Nabór wniosków o przyznanie zasiłku szkolnego trwa w trakcie całego roku szkolnego.

 

Więcej informacji u pedagogów szkolnych

Skip to content