Rekrutacja 2018/2019

Informacja dla kandydatów do klas pierwszych
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Skierniewicach

 

Informujemy, że nabór do szkoły odbywa się w formie elektronicznej

adres strony logowania: www.lodzkie.edu.com.pl

 

Na rok szkolny 2018/2019 proponujemy następujące kierunki kształcenia:

4 -letnie technikum

 • technik budownictwa
 • technik robót wykończeniowych w budownictwie
 • technik architektury krajobrazu
 • technik ogrodnik
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • technik inżynierii środowiska
 • technik organizacji reklamy
 • technik usług fryzjerskich

Branżowa Szkoła I stopnia (zawodówka)

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • stolarz
 • monter stolarki budowlanej

Kandydaci do szkoły spoza systemu (spoza województwa łódzkiego) zgłaszają swoją deklarację pod adresem:

lodzkie.edu.com.pl/Kandytat

Wymagane dokumenty dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
do klas I w roku szkolnym 2018/2019

 • 3 aktualne fotografie (podpisane na odwrocie)
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum (czerwiec 2018 r.)
 • Zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o ilości punktów otrzymanych na egzaminie w gimnazjum (czerwiec 2018 r.)
 • Zaświadczenie o przydatności do zawodu, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań (Poradnia Medycyny Pracy).

SKIEROWANIA NA BADANIA WYDAJE SEKRETARIAT SZKOŁY
CODZIENNIE W GODZINACH 8.00-15.00.

REJESTRACJA KANDYDATÓW W SYSTEMIE ELEKTRONICZNEGO NABORU

 1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w szkole pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych od 21 MAJA 2018 r. do 20 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od 22 czerwca 2018 r. do 26 czerwca 2018 r. do godz. 12:00
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 12 lipca 2018 r. do godz 12:00
 4. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły w terminie od 22 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginały zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – od 12 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 r. godz. 12:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym – 20 lipca 2018 r. do godz 12:00