Matura 2022

Zasady przystępowania do egzaminu maturalnego

W 2022 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2314) oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.


I W 2022 r. zniesiony został obowiązek przystąpienia do:

a) części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych


II W 2022 r. część ustna egzaminu maturalnego będzie przeprowadzana tylko dla tych osób, które:

a)w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną są obowiązane przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, lub

b) są obowiązane przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej

III Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych – jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania egzaminacyjne dla poziomu podstawowego

Jeżeli w 2022 r. przystępujesz do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, musisz przystąpić do części pisemnej egzaminu z:

  • języka polskiego na poziomie podstawowym
  • matematyki na poziomie podstawowym
  • języka obcego na poziomie podstawowym (możesz wybrać jeden spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  • wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.


IV Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym

1. Musisz przystąpić w 2022 r. do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego
na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonujesz spośród następujących przedmiotów:

a. biologia

b. chemia

c. filozofia

d. fizyka

e. geografia

f. historia

g. historia muzyki

h. historia sztuki

i. informatyka

j. język łaciński i kultura antyczna

k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)

l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)

m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)

n. język polski

o. język regionalny (język kaszubski)

p. matematyka

q. wiedza o społeczeństwie.


2. Możesz ponadto przystąpić do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych powyżej przedmiotów,
na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym:


3. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego, z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jako przedmiotu dodatkowego, może być zdawany tylko w części pisemnej albo – w przypadku osób, o których mowa w pkt. II a, b – w części pisemnej i w części ustnej z tego samego języka.

V INFORMACJE DLA ABSOLWENTÓW 4-LETNICH TECHNIKÓW
(Z LAT 2006–2022) I BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA (Z 2022 R.)

1. W 2022 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2022) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum(z 2022 r.), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli posiadają:

a. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika albo

b. dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

c. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

d. certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo

e. świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, umożliwiające uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

2. Osoby, o których mowa w V.1., w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazują fakt posiadania dokumentów wymienionych w V.1.

3. Osoby, o których mowa w pkt V.1.w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego mogą dodatkowo zadeklarować przystąpienie do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

4. Absolwent 4-letniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, który w złożonej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wskazał przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym, ale pomiędzy dniem złożenia deklaracji a 20 kwietnia 2022 r. uzyskał dokumenty wymienione w pkt V.1., może złożyć dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE, do którego składał deklarację maturalną, pisemną informację
o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym. Pisemną informację 
(załącznik 5b) należy złożyć nie później niż do 20 kwietnia 2022 r. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje tę informację do dyrektora OKE.

5. Jeżeli absolwent 4-letniego technikum wniósł (do 7 marca 2022 r.) opłatę za przystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym,
a następnie spełnił warunek, o którym mowa w pkt V.1., wówczas dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu tego absolwenta z tej opłaty, a wniesioną opłatę zwraca na numer konta wskazany przez absolwenta.


VI Warunek zdania egzaminu

Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, musisz z wszystkich przedmiotów, o których mowa w pkt. III 1. a, b, c uzyskać minimum 30% punktów możliwych do zdobycia i przystąpić do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym


VII Egzamin uważa się za niezdany, jeżeli:

a. nie został spełniony którykolwiek z warunków podanych w punkcie VI oraz/lub

b. egzamin z któregokolwiek przedmiotu obowiązkowego lub z jedynego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej został unieważniony albo w trakcie samego egzaminu, albo
w wyniku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań podczas sprawdzania prac.

c. unieważniono wszystkie egzaminy w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych, do których uczeń przystąpił.

VIII Jeżeli zdający nie zda któregokolwiek egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, nie powinien rezygnować z przystępowania do kolejnych egzaminów w tej samej sesji, zgodnie z określonym harmonogramem.

IX Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na świadectwie dojrzałości.

X Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego odpis.

XI Uprawnienia absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Absolwenci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują
do egzaminu maturalnego zgodnie z ogólnym harmonogramem i według obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach i formach dostosowanych do potrzeb.

2. Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego przysługuje na podstawie dokumentów określonych w tabeli.

XII Deklaracje maturalne

1. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego i wyboru przedmiotów dodatkowych uczniowie składają do 30 września 2021r. ( tzw. deklaracja wstępna).

2. Uczeń może dokonać zmian w deklaracji dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów do 7 lutego 2022rPo tym terminie nie ma już możliwościdokonywania zmian w deklaracji. Z dniem 8 lutego 2022r. staje się ona ostateczną.

3. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminów zdający składa do 30 września 2021r. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 7 lutego 2022r.

XIII Termin dodatkowy

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2022 r.).

2. Wniosek, o którym mowa w pkt VIII.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE.

3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:

a. w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

b. w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 15 czerwca 2022 r.

XIV Egzamin w sesji poprawkowej


1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu
obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że:
a. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ
b. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa w XIV.1. w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r.) składa pisemne oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Absolwent składa oświadczenie do dyrektora tej placówki (szkoły albo OKE), do którego składał deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego.

3. Dyrektor szkoły, na podstawie złożonych oświadczeń, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym i przekazuje go w postaci elektronicznej w dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż do 15 lipca 2022 r. 4. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 9 sierpnia 2022 r.

5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje członków zespołu egzaminacyjnego do przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szkole w terminie poprawkowym.

6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się
23 sierpnia 2022 r.

7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym nie jest przeprowadzana.

XV Dodatkowe informacje dla absolwentów

a) Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych i uzyskałeś
(- łaś) świadectwo dojrzałości, możesz w 2022 r. ponownie przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu (jednego lub więcej), jeżeli chcesz podwyższyć uzyskany wcześniej wynik.

b) Jeżeli przystępowałeś(-łaś) już do egzaminu maturalnego w latach ubiegłych, ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, możesz w 2022 r. przystąpić do egzaminu z tych przedmiotów, z których nie zdałeś(-łaś) egzaminu w latach ubiegłych. Jeżeli od pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego minęło 5 lat – musisz przystąpić do egzaminu maturalnego w pełnym zakresie.

c) Jeżeli w latach 2017–2021 nie zdałeś(-łaś) tylko egzaminu ustnego z języka polskiego lub języka obcego, a z wszystkich pozostałych egzaminów obowiązkowych uzyskałeś(-łaś) co najmniej 30% punktów i przystąpiłeś(-łaś) do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym – w 2022 r. otrzymasz świadectwo dojrzałości. Konieczne jest złożenie wniosku do dyrektora OKE do 31 maja 2022 r.

d) Jeżeli:

  • w ubiegłych latach przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „starej” formule (z roku 2014) albo
  • w latach 2015–2016 przystępowałeś(-łaś) do egzaminu maturalnego w „nowej” formule (z roku 2015),

 ale nie uzyskałeś(-łaś) świadectwa dojrzałości, to w 2022 r. musisz przystąpić do egzaminu z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w formule z 2022 r. Jeżeli do egzaminu z któregoś przedmiotu będziesz przystępować po raz trzeci lub kolejny (czwarty, piąty itd.) – musisz za egzamin z tego przedmiotu wnieść opłatę.

XVI Opłata za egzamin maturalny

Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:

1. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)

a) Przykład 1.: Pan Piotr Kowalski przystąpił do obowiązkowego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz pierwszy w 2019 r. – najpierw w maju, a następnie do sesji poprawkowej w sierpniu, za każdym razem nie osiągając wymaganego do zdania progu 30% punktów. W 2020 r. Pan Kowalski nie przystępował do egzaminu. W 2021 r. Pan Piotr przystąpił do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym po raz drugi, w terminie głównym (w maju) i poprawkowym (w sierpniu), ponownie nie osiągając wymaganego progu 30%. W 2022 r. Pan Kowalski postanawia przystąpić do obowiązkowego egzaminu z matematyki po raz trzeci, co oznacza, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

b) Przykład 2.: Pani Kinga Nowacka przystąpiła do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym (jako przedmiot dodatkowy) po raz pierwszy w 2013 r. W 2016 r. przystąpiła do tego samego egzaminu (biologia na poziomie podstawowym), aby podwyższyć wynik. W 2022 r. Pani Nowacka zamierza przystąpić do egzaminu z biologii, ale na poziomie rozszerzonym (nie może już przystępować do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie podstawowym). Za ten egzamin nie wnosi opłaty, ponieważ do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym przystępuje po raz pierwszy.

2. w latach ubiegłych (2005–2021) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

a) Przykład 3.: Pan Rafał Kolarski w 2011 r. zadeklarował chęć przystąpienia do egzaminu z historii sztuki na poziomie rozszerzonym, ale nie zgłosił się na ten egzamin (nie przystąpił do niego). W 2022 r. chce przystąpić do tego samego egzaminu. Oznacza to, że za ten egzamin jest zobowiązany wnieść opłatę w wysokości 50 zł.

b) Przykład 4.: Pani Anna Rajewska w 2014 r. zadeklarowała chęć przystąpienia do egzaminu z  informatyki na poziomie podstawowym, ale do niego nie przystąpiła.
W 2022 r. chce przystąpić do egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym. Ponieważ poziom egzaminu jest inny – nie ma obowiązku wnoszenia opłaty za ten egzamin.

– Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto.

– Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnejNiewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

– Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa
na absolwencie
! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

– Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

– Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 7 marca 2022 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

– W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę
na wniesienie przez absolwenta opłaty za przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów po 7 marca 2022 r., jednakże nie później niż do 31 marca 2022 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022- aktualizacja z 29 grudnia 2020 r. wraz z załącznikami

Więcej na temat egzaminu maturalnego w 2022 r. dla techników w zakładkach:

Informacje dla zdających, którzy przystąpią do egzaminu po raz pierwszy oraz dla absolwentów

Harmonogram egzaminów maturalnych

Deklaracje maturalne

Skip to content