Harmonogram egzaminu maturalnego 2022

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego
18–22 majajęzyk polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany w szkołach
według harmonogramów ustalonych
przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
MajGodzina 9:00Godzina 14:00
4środajęzyk polski – pp *język łaciński i kultura antyczna – pr *
5czwartekmatematyka – pphistoria muzyki – pr
6piątekjęzyk angielski – ppjęzyk francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
7, 8sobota
niedziela

9
poniedziałekjęzyk angielski – pr
język angielski – dj *
filozofia – pr
10wtorekjęzyk polski – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
11środamatematyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
12czwartekbiologia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
13piątekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk niemiecki – pp
język niemiecki – dj
14, 15sobota
niedziela
16poniedziałekchemia – prjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
17wtorekhistoria – prjęzyk mniejszości narodowych – pp
18środageografia – prjęzyk mniejszości narodowych – pr
19czwartekfizyka – prhistoria sztuki – pr
20piątekinformatyka – prjęzyki kaszubski – pr
język łemkowski – pr
21, 22sobota
niedziela
20 czwartekgodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pp) **
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **
godz. 16:55 – fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (pr) **

*W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tych części egzaminujest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.

* pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki
mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane
w języku obcym nowożytnym.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE DODATKOWYM *

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Część ustna egzaminu maturalnego
14 – 15 czerwcajęzyk polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski
Egzamin jest przeprowadzany
w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących
zespołów egzaminacyjnych.
Część pisemna egzaminu maturalnego
CzerwiecGodzina 9:00Godzina 14:00
1środajęzyk polski – pp **język polski – pr **
2czwartekmatematyka – ppmatematyka – pr
3piątekjęzyk angielski – pp
język francuski – pp
język hiszpański – pp
język niemiecki – pp
język rosyjski – pp
język włoski – pp
filozofia – pr
język łaciński i kultura antyczna – pr
historia sztuki – pr
4, 5sobota
niedziela
6poniedziałekbiologia – prjęzyk angielski – pr
język angielski – dj **
7wtorekwiedza o społeczeństwie – prjęzyk francuski – pr
język francuski – dj
8środachemia – prjęzyk niemiecki – pr
język niemiecki – dj
9czwartekhistoria – prhistoria sztuki – pr
10piątekgeografia – prjęzyk rosyjski – pr
język rosyjski – dj
11, 12sobota
niedziela
13poniedziałekfizyka – prjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
14wtorekinformatyka – prjęzyk kaszubski – pr
język łemkowski – pr
zadania w języku obcym ***
15środajęzyki mniejszości narodowych – ppjęzyki mniejszości narodowych – pr
język włoski – pr
język włoski – dj

* Informacja o miejscach przeprowadzania egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2022 r.

**W 2022 r. do części ustnej egzaminu maturalnego mogą przystąpić wyłącznie osoby, którym wynik z tej części egzaminu jest potrzebny w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły wyższej za granicą.
*** pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny
**** Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego5 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikachdo 5 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach5 lipca 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM *

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej

  1. Część pisemna – 23 sierpnia 2022 r. (wtorek), godz. 9:00
  2. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – nie przeprowadza się części ustnej w terminie poprawkowym.
  • Informacja o miejscu egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 9 sierpnia 2022 r.
Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego9 września 2022 r.
Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach9 września 2022 r.
Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach9 września 2022 r.

Skip to content