Wyprawka szkolna 2014/2015

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW

Informujemy, że ruszył nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników
w ramach programu ?Wyprawka szkolna?.

Wnioski o dofinansowanie należy składać u pedagoga do dnia 5 września 2014 r.

Druki wniosków znajdują się do pobrania na stronie internetowej szkoły,
w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

Kto może skorzystać z programu?

 1. Uczniowie klas III technikum i uczniowie klas III zasadniczej szkoły zawodowej na podstawie kryterium dochodowego (w tym przypadku kwota uprawniająca do otrzymania dofinansowania wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie).
 2. Uczniowie klas III technikum i uczniowie klas III zasadniczej szkoły zawodowej ? poza kryterium dochodowym, w przypadkach określonych w ustawie, tj.: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu, narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
 3. Uczniowie wszystkich klas ? z aktualnym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (słabowidzący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim, …) ? bez względu na wysokość dochodów.

Zasady udzielania pomocy:

Wnioski składać mogą rodzice ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy), pełnoletni uczeń
a także nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Do wniosku należy dołączyć:

 • W przypadku ubiegania się o pomoc ze względu na niski dochód, zaświadczenie
  o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć
  ? zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów ? oświadczenie o wysokości dochodów (w sytuacji bezrobocia lub braku prawa do zasiłku także należy dołączyć odpowiednie zaświadczenia).
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z orzeczeniem do wniosku, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno
  ? pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
 • W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, pochodzącego z rodziny, w której dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, zaświadczenie
  o wysokości dochodów oraz dodatkowo należy we wniosku opisać szczególną sytuację rodziny i dołączyć potwierdzające ją dokumenty (np. orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie, zaświadczenie z Urzędu Pracy i inne).

Załączone zaświadczenia obejmować powinny dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Wartość pomocy na dofinansowanie podręczników nie może przekroczyć kwoty:
 1. dla ucznia klasy III zasadniczej szkoły zawodowej, w tym też ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 390 zł
 2. dla ucznia klasy III technikum, w tym też z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego –  445 zł

Zwrot kosztów zakupu podręczników

Wyprawka szkolna jest formą pomocy na zakup podręczników do nauki.
Rodzice ucznia otrzymają zwrot kosztu zakupy podręczników maksymalnie do wymienionej wyżej kwoty.
Dowodem zakupu podręczników może być: faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon, lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu ?Wyprawka szkolna?.

Informacja o terminie zwrotu kosztów zostanie podana w terminie późniejszym.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. nr 1024 z dnia 31 lipca 2014 r.).
dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl

Wszelkich informacji udziela i wnioski przyjmuje pedagog szkolny – pokój 110

Wniosek wyprawka 2014/2015 – Pobierz

Skip to content