Stypendium szkolne 2020/2021

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne;
  2. zasiłek szkolny.

Komu przysługuje pomoc materialna?

Pomoc materialna przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta Skierniewice:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych ? do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ? do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Uwaga!
W przypadku uczniów mieszkających poza granicami Miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Kto może ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

  1. wniosek rodziców (w przypadku ucznia niepełnoletniego)
  2. wniosek pełnoletniego ucznia;
  3. wniosek dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

Miesięczna wysokość dochodu  na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne w roku szkolnym 2020/2021 nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto;

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września 2020 r.

Skip to content