JOKER

JOKER
w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Skierniewicach

 

Co to jest JOKER?
JOKER jest nagrodą za regularne uczęszczanie uczniów do szkoły. Dostanie ją uczeń, który w miesiącu ma 100 % frekwencji. Będzie to karta z wizerunkiem JOKERA. Wzór karty jest dołączony do Regulaminu.

Jak działa JOKER?
JOKER daje prawo do zrezygnowania z oceny. Osoba, która zasłuży na otrzymanie JOKERA, będzie mogła wykorzystać go wówczas, gdy zostanie wytypowana do odpowiedzi, zastanie niezapowiedzianą pracę pisemną czy też nie odrobi pracy domowej. JOKER działa w wybranym przez ucznia dniu. Może być zrealizowany do końca roku szkolnego, w którym się go otrzymało.

REGULAMIN

 1. Uczeń otrzymuje JOKERA, jeżeli w danym miesiącu ma 100 % frekwencji.
  JOKER przyznawany jest za każdy miesiąc, w którym uczeń ma 100% frekwencji.
 2. Uczeń może zdobyć JOKERA i być nieobecny na niektórych zajęciach. Absencja nie jest liczona, gdy uczeń:
  • bierze udział w zawodach, konkursach, akcjach społecznych itp., na terenie szkoły i poza szkołą;
  • reprezentuje szkołę na uroczystościach poza placówką;
  • uczestniczy w wycieczkach, rajdach itp. organizowanych przez ZSZ Nr 1;
  • nie uczęszcza na lekcje wf – jest zwolniony z wf;
  • nie uczęszcza na lekcje religii;
   Inne nieobecności nawet usprawiedliwione uniemożliwiają otrzymanie JOKERA.
 3. JOKER zwalnia ucznia z :
  • niezapowiedzianych kartkówek, prac pisemnych;
  • odpowiedzi ustnej;
  • rozliczenia z odrobienia pracy domowej, braku materiałów niezbędnych na lekcji (książki, zeszyty, przybory, strój na wf).
 4. JOKER nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych i kartkówek, z prac realizowanych w ramach projektów oraz z prac długoterminowych, których zakończenie zostało ściśle określone. Uczeń nie może wykorzystać JOKERA również, gdy zobowiązany jest przeprowadzić prezentację dla klasy, ma wygłosić referat, itp., a termin został precyzyjnie ustalony.
 5. Uczeń, który spełni warunki, by otrzymać JOKERA, informuje o tym swojego wychowawcę. Wychowawca, podsumowując co miesiąc frekwencję klasy, zgłasza uczniów ze 100% frekwencją do pedagoga szkolnego.
  Pedagog wystawia uczniowi kartę JOKERA i monitoruje wykorzystanie jej.
 6. JOKER jest imienny ? zawiera imię i nazwisko ucznia, klasę oraz oznaczenie miesiąca, za który został przyznany. Każdy JOKER opatrzony jest oryginalną pieczątką szkoły i parafką pedagoga.
  JOKER jest drukiem ścisłego rozliczenia, a nauczyciele kwitują otrzymane JOKERY.
 7. Uczeń może wykorzystać JOKERA tylko w jednym dniu, wybranym przez siebie.
 8. JOKER może być użyty tylko raz.
 9. JOKER może być zrealizowany do końca roku szkolnego, bez względu na to, w którym miesiącu został przyznany.
 10. Program zaczyna funkcjonować od września 2018 r., a JOKERY przyznawane są od października 2018 r.,

Organizatorzy
Uczniowie: Ola Jagielska III TAK, Ala Świderek III TB, Kacper Mińkowski II TEO, Adrian Heleniak II TEO
pod opieką Beaty Gradowskiej pedagoga szkolnego

Skip to content