STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

STYPENDIUM SZKOLNE 2015/2016

Nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego trwa do 15 września. Zainteresowani uczniowie składają wnioski w pokoju pedagoga szkolnego.

Uwaga!

W przypadku uczniów mieszkających poza granicami miasta Skierniewice w sprawie stypendium należy zgłaszać się do Urzędu Gminy, zgodnie z miejscem zamieszkania.

Druki wniosków znajdują się w sekretariacie szkoły, w pokoju pedagoga szkolnego i na stronie internetowej szkoły (pobierz)

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, tj. 456,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Skip to content